DoBur kar dağıtmayacak!

Doğan Grubu şirketi Doğan Burda kar payı dağıtmayacağını açıkladı.

DoBur kar dağıtmayacak!
16 Şubat 2023 - 20:37
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. #DOBUR kar payı dağıtımı ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 04.10.2022 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 8.609.644,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem karı" oluştuğu; bu tutardan "Geçmiş Yıl Zararları" 1.107.976,00 Türk Lirası düşüldükten, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 587.945,84 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve bu tutara 2022 yılında yapılan 25.428,40 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra 6.939.150,56 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 11.758.916,79 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 587.945,84 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 11.170.970,95 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek;

Şirketimiz pay sahiplerinin menfaati ile Şirketimiz menfaatleri arasındaki denge gözetilmek suretiyle; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ile Şirketimizin kar dağıtım politikasının 12 nci maddesi de dikkate alınarak; Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri; nakit ve karlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamamasına ve

-2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre 8.609.644,00 Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"dan 587.945,84 TL tutarındaki "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra kalan 8.021.698,16 TL'nin "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılacağı

-Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde oluşan 11.758.916,79 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı"'nın TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 587.945,84 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 11.170.970,95 TL tutarının "Geçmiş Yıllar karları" hesabına aktarılması ile "Geçmiş Yıllar Karları" hesabının 12.449.881,24 Türk Lirası'na ulaştığı hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.